Thông Tin

Tải Game - Chí Tôn
Yêu cầu hệ thống
Download Full (Chọn 1 trong 3 link dưới)
Bản Full
Google 1 https://drive.google.com/u/0/uc?id=1-hmxqJ5dEfDlvom_bp9y70Ndzt2hr__2&export=download 1.9GB
Google 2 https://drive.google.com/u/0/uc?id=1WGYlN_TeGQlrmNdG4k2pHkZU_MJWckOt&export=download 1.9GB
Trực tiếp http://tlhautruyen.info/TLChiTon3D.exe 1.9GB
Download Auto
Bản Auto
Máy chủ Google http://chiton3d.info/AuToTLBB.rar 14.5MB
Download Patch
Bản Patch
Máy chủ Google #Chua_Co 35MB
Yêu cầu hệ thống